Kirchenratspräsidium

Sekretär des Kirchenrates

breisinger
Peter Breisinger
Rittergasse 3
4051 Basel

061 277 45 20 (Fax 061 277 45 76)

Kirchenratssekretariat

tettamanti
Carolin Tettamanti
Rittergasse 1
Kirchenratssekretariat
4051 Basel

061 277 45 20 (Fax 061 277 45 76)

Wissenschaftliche Assistenz

Dorothea Schwinn
Rittergasse 1
4051 Basel

061 277 45 25 (Fax 061 277 45 76)